Käyttöehdot

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti läpi. Tämän verkkosivuston (Verkkosivusto) tuottaja on Clarios Germany GmbH & Co. KG, ja siihen sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai mitä tahansa tällä verkkosivustolla tarjottua sovellusta, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.


General Terms and Conditions of Delivery


Verkkosivuston sisältö

Verkkosivuston sisältämät tavaramerkit, SM-merkit (Service Mark), tekijänoikeuslain alainen materiaali ja muu sisältö (Sisältö) on Clariosin ja muiden omaisuutta. Clarios ja/tai sen tytäryhtiöt omistaa/omistavat kaikki oikeudet verkkosivuston sisältöön, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Jollei verkkosivustolla ole muuta ilmoitettu, yksittäisistä näytöistä tai verkkosivustoon kuuluvasta ladattavasta aineistosta saa tulostaa kopion henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen, että logot, merkit ja muut kopioiduilla näytöillä näkyvät merkinnät jäävät näkyviin eikä niitä poisteta kopiosta. Näiden käyttöehtojen mukaan Sisältöä ei saa muokata, kopioida, julkaista, näyttää, siirtää, mukauttaa tai hyödyntää millään tavoin ilman Clariosin kirjallista lupaa.

Käyttäjän tuottama sisältö

Kaikista verkkosivustolle tai Clariosille lähetetyistä tiedoista (muista kuin henkilötiedoista, joita koskee Tietosuojailmoituksemme), mukaan lukien data, tekstit, tiedostot, grafiikka ja muu materiaali, käytetään ilmaisua Käyttäjän tuottama sisältö. Lähettämällä käyttäjän tuottamaa sisältöä tälle verkkosivustolle tai sen kautta, käyttäjä hyväksyy olevansa yksin vastuussa sen siirtämisestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä, omistajuudesta ja julkaisemisesta ja että Clarios ei ole vastuussa käyttäjän tuottamasta sisällöstä. Lähettämällä käyttäjän tuottamaa sisältöä Clariosille tai antamalla käyttäjän tuottamaa sisältöä muutoin saataville verkkosivustolla tai sen kautta, käyttäjä myöntää Clariosille ja sen tytäryhtiöille palkkiotta maailmanlaajuisesti, pysyvästi, peruuttamattomasti, ilman yksinoikeutta, alilisensointioikeudella oikeuden ja valtuudet käyttää, kopioida, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaistöitä, jaella ja näyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä kokonaisuudessaan tai osittain ja/tai sisällyttää sitä muihin töihin missä tahansa muodossa, mediassa tai millä tahansa tekniikalla, ja käyttäjä hyväksyy, että hänen "moraaliset oikeutensa" kyseiseen käyttäjän sisältöön on kumottu. Clarios ei valvo, tarkista tai muokkaa verkkosivustolle tai sen kautta lähetettyä tai saataville annettua käyttäjän toimittamaa sisältöä. Kuitenkin Clarios pidättää oikeuden omalla harkinnallaan kokonaan tai osittain hylätä, muokata tai poistaa Käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka ei ole näiden käyttöehtojen mukaista tai on laitonta, muutoin ei-toivottua, sopimatonta tai virheellistä. Clarios ei vastaa päätöksistä, päätösten puuttumisesta tai viiveistä koskien käyttäjän tuottaman sisällön muokkausta tai poistoa.

Käyttäytymissäännöt

Verkkosivustolle tai sen kautta ei saa lähettää millään tavoin käyttäjän tuottamaan sisältöä, joka (i) loukkaa jonkun osapuolen tai henkilön omistusoikeuksia; (ii) on laitonta, haitallista, uhkaavaa, herjaavaa, häiritsevää, halventavaa, säädytöntä, harhauttavaa, vilpillistä, seksiä kuvaavaa, vihamielistä tai toisen henkilön yksityisyyttä loukkaavaa; (iii) sortaa, häiritsee, halventaa tai uhkaa henkilöä tai ryhmää rodun, etnisen taustan, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai vamman perusteella; (iv) sisältää pyytämätöntä tai luvatonta mainontaa, myynninedistämismateriaalia, "roskapostia", "ketjukirjeitä" tai mitä tahansa muuta kaupustelua; tai (v) sisältää ohjelmistoviruksia tai muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka voivat häiritä, tuhota tai rajoittaa minkä tahansa tietokoneohjelman tai laitteiston tai tietoliikennelaitteiston toimintaa tai aiheuttaa muuta vastaavaa haittaa. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, että ei (i) esiinny toisena henkilönä tai kohteena tai väärin perustein ilmaise tai muutoin vääristele yhteyttä henkilöön tai kohteeseen; (ii) väärennä tai muutoin manipuloi käyttäjän tuottamaa sisältöä kätkeäkseen käyttäjän tuottaman sisällön alkuperän; (iii) haittaa tai muutoin häiritse verkkosivustoa tai verkkosivustoon liittyviä palvelimia tai verkkoja tai jätä noudattamatta verkkosivustoon liittyviä vaatimuksia tai verkostojen menettelytapoja; (iv) tunkeudu tai muutoin yritä päästä luvatta Verkkosivustolle tai loukata verkkosivuston koskemattomuutta; (v) kerää tai varastoi tietoja verkkosivuston käyttäjistä tai muiden käyttäjien tuottamasta sisällöstä verkkosivustolle tai käytä sellaista tietoa mihinkään tarkoitukseen, joka ei vastaa verkkosivuston tarkoitusta; tai (vi) riko asianmukaisia paikallisia, osavaltion, valtion tai kansainvälisiä lakeja tai määräyksiä.

Linkitetyt sivustot

Clarios voi tarjota linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille tai sovelluksiin (linkitetyt sivustot). Clarios ei tarkista, valvo tai tutki linkitettyjä sivustoja. Jokaisella linkitetyllä sivustolla voi olla omat käyttöehtonsa tai tietosuojakäytäntönsä, ja käyttäjän täytyy tuntea nämä ehdot ja käytännöt ja noudattaa niitä linkitettyjä sivustoja käyttäessään. Clarios ei vastaa linkitettyjen sivustojen tai niiden sisältämien linkkien sisällöstä, saatavuudesta, menettelytavoista tai toiminnasta eikä myöskään käyttäjien pääsystä linkitetyille sivustoille. Linkit eivät ilmaise Clariosin kannattavan linkitettyjä sivustoja, yritystä tai palvelua.

Tietosuoja

Suosittelemme lukemaan tietosuojailmoituksemme, johon viittaamme näissä käyttöehdoissa.

Vastuulauseke

VERKKOSIVUSTO ON TARJOLLA "SELLAISENAAN" JA "KUTEN SE ON SAATAVILLA", ILMAN TAKUUTA TAI MITÄÄN ILMOITETTUJA TAI OLETETTUJA EHTOJA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA CLARIOS SANOUTUU IRTI ERITYISESTI KAIKISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT JA NIIHIN RAJOITTUMATTA: (I) VERKKOSIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN SAATAVUUTTA, VIRHEETTÖMYYTTÄ, TARKOITUKSENMUKAISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, AJANMUKAISUUTTA TAI KÄYTETTÄVYYTTÄ KOSKEVAT TAKUUT; JA (II) OMISTUSOIKEUS- JA LOUKKAAMATTOMUUSTAKUUT, TAKUUT TAI EHDOT KOSKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Vastuunrajoitus

CLARIOS, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EMOYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, SEURAAJAT TAI OIKEUDENOMISTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE (I) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTAVISTA TAI SIVUVAHINGOISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA SEURAAVIIN: LIIKEVOITTOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, OHJELMIEN TAI TIEDON HÄVIÄMISESTÄ TAI VASTAAVASTA AIHEUTUNEET VAHINGOT) TAI MUISTA TOIMINNAN MUODOSTA RIIIPPUMATTA JOLLAIN TAPAA VERKKOSIVUSTON SAATAVUUDESTA TAI KÄYTÖSTÄ, VERKKOSIVUSTOSTA RIIPPUVUUDESTA TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUSTOA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, VAIKKA CLARIOS TAI SEN EDUSTAJA OLISI SAANUT TIEDON TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Vahingonkorvaus

Käyttäessään verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu puolustamaan ja suojamaan Clariosia, sen tytäryhtiöitä, toimihenkilöitä, johtajia ja työntekijöitä vaatimuksilta, vastuilta, kustannuksilta ja kuluilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka jollain tavoin johtuvat käyttäjän verkkosivuston käytöstä, näiden käyttöehtojen vastaisesti toiminnasta tai verkkosivustolle tai sen kautta lähetetystä käyttäjän tuottamasta sisällöstä, sekä vapauttamaan heidät edellä mainituista aiheutuvista vastuista.

Sovellettavat lait / oikeuspaikka

Valvomme ja ylläpidämme tätä verkkosivustoa Yhdysvalloissa sijaitsevista toimipisteistämme. Henkilöt, jotka tulevat verkkosivustolle muualta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta. Näissä käyttöehdoissa ja käyttäjän verkkosivuston käytössä sovelletaan Wisconsiniin osavaltion lakeja, pois lukien lakien ristiriitaa koskevat säännöt. Verkkosivustoa käyttämällä käyttäjä hyväksyy, (i) että kaikki vaatimukset Clariosille tai käyttäjän verkkosivuston käyttöä millään tavoin koskevat riita-asiat käsitellään ainoastaan Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevissa osa- ja liittovaltion tuomioistuimissa, jotka sijaitsevat lähinnä paikkakuntaa Milwaukee, Wisconsin; ja (ii) että tällaisiin riita-asioihin liittyvissä yksityisoikeudellisissa asioissa oikeustoimipaikka on Wisconsinin osavaltion tuomioistuin.

Käyttöehtojen muutokset

Clarios pidättää oikeuden omalla harkinnallaan muuttaa näitä käyttöehtoja ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset näkyvät verkkosivustolla tällä sivulla. Suosittelemme tarkistamaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset. Käyttämällä verkkosivustoa näihin käyttöehtoihin tehtyjen muutosten jälkeen käyttäjä hyväksyy näiden muutosten sitovuuden.

VARTA®-akkuhaku


Oletko ammattilainen? Käytä edistynyttä hakutoimintoamme VARTA Partner Portal.

VARTA®-jälleenmyyjähaku

Etsi muita jälleenmyyjiä